image_DE_dimmedimage_SKimage_HU_dimmedimage_EN_dimmed
QNELL
Online slovníky

Licenčné podmienky pre softvér slovníka

Licenčná dohoda medzi používateľom softvéru slovníka (ďalej len používateľ) a firmou QNELL, s.r.o (ďalej len QNELL):

1. Podmienky používania

Elektronický slovník sa smie nakopírovať na ľubovoľný počet počítačov za predpokladu, že ho bude využívať len používateľ riadne zaregistrovaný na web stránke QNELL. V danom časovom okamihu smie byť prihlásený užívateľ len cez jednu kópiu programu. Pre každého ďalšieho používateľa je potrebné na web stránke QNELL vytvoriť užívateľský podúčet a zakúpiť preň prístup k slovníkom, ktorý plánuje využívať. Licencia programu povoľuje používať program len v rámci "normálneho" používania, čo zahŕňa načítanie programu do operačnej pamäte a jeho spustenie. Akékoľvek iné používanie (ako dekompilácia, disasemblovanie, alebo reverse engineering) povolené nie je. Používanie slovníka viacerými osobami cez jeden používateľský účet si vyžaduje zakúpiť zvláštnu licenciu a inak teda povolené nie je.

2. Distribúcia programu.

Program slovníka nie je povolené šíriť bez nášho písomného súhlasu. Jediná legálna možnosť získania programu je po registrácii užívateľa cez web stránku QNELL. Program je dostupný pre operačné systémy Windows a OS X. Zdrojový kód programu nie je súčasťou distribúcie. Užívateľ nie je oprávnený akokoľvek meniť dáta programu. Presné požiadavky na hardvér a softvér nutné k spusteniu programu slovníka sú uvedené na našej stránke v časti 'Na stiahnutie' prístupnej pre registrovaných užívateľov.

3. Inštalácia a kópie.

Program slovníka nie je potrebné inštalovať, stačí ho na daný počítač nakopírovať a spustiť. Užívateľ si smie vyhotoviť ľubovoľný počet kópií programu za účelom zálohovania, rovnako si ho smie nakopírovať na akýkoľvek počítač, na ktorom plánuje program využívať. K funkčnosti programu je nutné internetové spojenie.

4. Prenos užívateľského účtu

Užívateľský účet spolu so všetkými predplatenými prístupmi na slovníky je možné preniesť na tretiu osobu len za písomného súhlasu QNELL. Užívateľ sa zaväzuje neposkytovať tretím osobám údaje o prístupe k užívateľskému účtu (prihlasovacie meno a heslo). V prípade, že sa prístupové heslá zneužijú, prípadne ak sa daný užívateľský účet začne používať v rozpore s licenčnou dohodou tohto dokumentu, si QNELL vyhradzuje právo o tejto skutočnosti užívateľa informovať a vyzvať ho k zmene svojho hesla. Ak týmto nepríde k náprave, vyhradzuje si QNELL právo pozastavenia, prípadne zrušenia užívateľského účtu.

5. Záväzky poskytovateľa služby

QNELL sa zaväzuje prevádzkovať službu elektronického slovníka po dobu definovanú aktívnymi zaplatenými prístupmi k slovníkom. Rovnako sa zaväzuje odstrániť akékoľvek závažné nedostatky v klientskom programe slovníka ako aj na serveri. Užívateľ si je ale vedomý faktu, že pri momentálnom stave techniky nie je možné poskytnúť úplne bezchybný softvér.

6. Výpadky služby

QNELL sa zaväzuje informovať o akýchkoľvek plánovaných odstávkach služby prostredníctvom emailu a svojej web stránky. Užívateľ ale berie na vedomie, že exitujú okolnosti, ktoré môžu viesť k neplánovaným výpadkom služby (ako napr. prerušenie internetového spojenia alebo výpadky u poskytovateľa servera), ktoré QNELL ovplyvniť nevie a nenesie za ne zodpovednosť.